KULLLANICI UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, KAMPP.IN ÜYELİK VE İYZİ SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR.

TÜM HİZMETLER, SANAL PLATFORM YER SAĞLAYICI SIFATIYLA KAMPP.IN TARAFINDAN SUNULMAKTADIR.

İYZİ; KAMPP.IN ADINA ÖDEME HİZMETLERİ SUNAN BİR LİSANSLI ÖDEME KURULUŞUDUR.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.kampp.in websitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Websitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz Kampp Yazılım Ltd. Şti.’ye (“KAMPP”) ait http://www.kampp.in web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün/hizmet alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile Kampp arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: Kampp adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan; iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’yi

Platform: www.kampp.in isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı: Platform üzerindeki tesislerde konaklama yapacak olan/etkinliklere katılacak olan, ödediği konaklama bedelinin/katıldığı etkinlik bedelinin, kendisi konaklamaya ve etkinliği onay verene kadar, KAMPP tarafından tesis sahibi/etkinlik sahibine iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına tesis sahibine/etkinlik sahibine gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak KAMPP’I temsilci olarak yetkilendiren kullanıcıyı,

Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla tesis ilanı/etkinlik ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak KAMPP’I temsilci olarak yetkilendiren, KAMPP’a yapılacak ödeme ile ilandaki tesis/etkinlik’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden kullanıcıyı,

Kampp Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, Tesis Konaklama Hizmeti/Etkinlik Hizmetini Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin KAMPP tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmet bedelinin, tesis/etkinlik sahibi adına KAMPP tarafından tahsil edilmesi, Konaklama Yapacak Olan / Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı’nın KAMPP’a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, tesis konaklama hizmetinin/etkinlik hizmetinin taahhüt edildiği şekilde verilmesi ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Konaklama Yapacak Olan / Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı adına, tesis/etkinlik sahibine gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, KAMPP tarafından, Platform ve KAMPP’a ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Platform'da sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile KAMPP’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak KAMPP tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. KAMPP, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. KAMPP tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, KAMPP tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı KAMPP’ı, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürün/hizmet bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün/hizmet Talep Eden Kullanıcı KAMPP’a ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki Tesis Konaklama/Etkinlik alışverişlerinde, tesis konaklama/etkinlik bedeli, Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı namına KAMPP tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, Tesis konaklama/etkinlik hizmetinin taahhüt edildiği şekilde verilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, tesis konaklama/etkinlik bedeli Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, KAMPP’a Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak KAMPP’ın sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan tesis konaklama/etkinlik hizmeti kaynaklı hiçbir sorundan KAMPP’ın sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm hizmetlerin hukuka uygunluğundan ve ilanda taahhüt edildiği gibi verdiği hizmetten bizatihi sorumludur.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform'un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform'a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve KAMPP tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve KAMPP tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya KAMPP tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun KAMPP tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri KAMPP tarafından iptal edilecektir.

4.3. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla KAMPP’a ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar KAMPP’ın diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler.

5. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı ve Tesis sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, KAMPP’a tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı ve Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, KAMPP’ın veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, tesis konaklama/etkinlik hizmet bedelinin Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı adına KAMPP tarafından tahsil edileceğini, konaklama/etkinlik hizmetinin taahhüt edildiği şekilde verilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde hizmet bedelinin Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı, Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı; Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı’nın, tesis/etkinlik hizmet bedelini KAMPP’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin KAMPP tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde KAMPP’ın kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KAMPP’tan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde KAMPP’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KAMPP, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından KAMPP’a iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan KAMPP’ın, KAMPP çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KAMPP, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Hizmet’ten yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; KAMPP ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KAMPP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KAMPP, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde KAMPP uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, KAMPP’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. KAMPP, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, KAMPP tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı sahibi olmadığı hiçbir tesisin konaklama hizmetini veya etkinlik hizmetini, Platform üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir.

5.12. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün/hizmet satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, KAMPP yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcı; tesis konaklama/etkinlik hizmeti ile ilgili ilanda başka ürünleri/hizmeti satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir tesis konaklama/etkinlik hizmeti ilanında, sadece bir adet tesis konaklama/etkinlik hizmeti hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin/hizmetlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.14. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için satmak istediği tesis konaklama/etkinlik hizmeti ile ilgisi olmayan kelimelerle, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.15. Kullanıcı, tesis konaklama/etkinlik hizmeti talep etmesiyle, tesis konaklama/etkinlik hizmeti açıklamasını ve Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.16.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, tesis/etkinlik hizmet bedeli; Tesis/Etkinlik Sahibi Satıcı Kullanıcı namına KAMPP ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, tesis konaklama/etkinlik hizmetinin taahhüt edildiği şekilde verilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde hizmet bedeli Konaklama Yapacak Olan / Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı’dan, Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; Tesis/Etkinlik Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak KAMPP’ı yetkilendirdiğini, Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı’nın, tesis konaklama/etkinlik hizmet bedelini KAMPP’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.17. Tesis/Etkinlik Sahibi Kullanıcı; Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı’dan istediği bedelin KAMPP tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, belirttiği tarihlerde taahhüt ettiği hizmeti verir. Verdiği hizmetten, olağanüstü haller dışında Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda taahhüt ettiği hizmet verilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki hizmet sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, KAMPP’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda KAMPP’tan hiçbir talebi olamaz.

5.19. Kullanıcı; KAMPP’ın yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen tesis konaklama/etkinlik hizmetleri ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir tesis konaklama/etkinlik hizmeti ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Tesis sahibi/Etkinlik sahibi kullanıcı olduğunu; KAMPP’ın tesis konaklama/etkinlik hizmetleri satış işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; tesis konaklama/etkinlik hizmetlerinin kusurlu olup olmaması, Platform üzerinde yer alması yasak olan hizmetlerden olup olmaması, tesis konaklama/etkinlik hizmetleri’nin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tesis konaklama/etkinlik hizmetleri’nin aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında KAMPP’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.20. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, Tesis konaklama/etkinlik hizmetleri ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, KAMPP’ın tesis konaklama/etkinlik hizmetleri’nin gerçekleştiği aşamada hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.21. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi kullanıcı, vermek istediği Tesis konaklama/etkinlik hizmetleri’nin, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform'un belirli yerlerinde belirtilen, Platform'un ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, vermek istediği Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri’nin, kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve vermek istediği Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri’ni elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.23. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetler ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, KAMPP’ın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.24. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetler’ini zamanında, Platform'da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak vereceğini ve yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KAMPP’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.26. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı‘nın kendisine gönderilmesi için KAMPP’a ilettiği , Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri ile ilgili bedelin, KAMPP’ın ve/veya KAMPP adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet bedeli kesildikten ve Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’nın, KAMPP’a bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden KAMPP sorumlu tutulmayacaktır.

5.27. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde KAMPP’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, KAMPP’ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. KAMPP, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak hizmet vermesi ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.29. Tesis Sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri’ni gerçekleştirme aşamalarında, Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı‘nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KAMPP’ın aleyhine Konaklama Yapacak Olan/Etkinliğe Katılacak Olan Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Tesis sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.30. Kullanıcı'nın, Platform'a Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, KAMPP Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.31. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, KAMPP insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.32. Kullanıcı'lar, KAMPP tarafından Platform'da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, KAMPP tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. KAMPP’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KAMPP, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KAMPP, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, KAMPP’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. KAMPP tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, KAMPP tarafından doğrudan yapılabilir. KAMPP tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

6.2. KAMPP, Platform üzerinden, KAMPP’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KAMPP’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. KAMPP, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

● Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

● Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

● Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

● Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

● Virüs veya Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

● Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, KAMPP’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. KAMPP yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir KAMPP’ın sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, KAMPP’ın konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve KAMPP’ın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. KAMPP’ın, Platform’da yayınlanan/ilan edilen , Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; hizmetin kusurlu olup olmaması, hizmetin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, , Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. KAMPP; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

6.8. KAMPP, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. KAMPP’a yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.9. KAMPP, gerekli gördüğü durumlarda, Tesis sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Tesis sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Tesis Konaklama/Etkinlik Hizmetleri ile bağlantılı olarak, KAMPP ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, KAMPP’ı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tesis sahibi/Etkinlik Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, KAMPP’ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde KAMPP kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde KAMPP bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.11. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform'a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. KAMPP, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle KAMPP’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“KAMPP” markası ve logosu, “KAMPP” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak KAMPP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, KAMPP’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda KAMPP’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya KAMPP’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, KAMPP’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

KAMPP, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nda dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya KAMPP’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") KAMPP’ın işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, KAMPP ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda KAMPP’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile KAMPP’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim; KAMPP, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, KAMPP’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.